foto-welkom

Vrijwilligers

Wij zijn op zoek zijn naar vrijwilligers. Voor verschillende soorten werkzaamheden, bijvoorbeeld: schoonmaak van het koetshuys, kerk of kleine zaal, het verzorgen van broodjes, een pan soep, gastvrouw in de kerk tijdens een concert of een lezing, gastvrouw op kantoor, was strijken en wassen of kleine eenmalige klusjes zoals de kussens in de kleine zaal repareren. Vanaf maart 2020 zijn we op zoek naar mensen die het gras willen maaien en mensen met groene vingers voor het onderhoud van de begraafplaats en het groen op de pleinen.

Het vrijwilligerswerk kan eens per halfjaar zijn,  per maand of zelfs per week, dit hangt af van hoeveel tijd (en zin) u heeft. Maar alle hulp is welkom.

In de kerk (aan de broederkant prikbord), Koetshuys, kantoor en bij het jeugdhonk hangen (groene) aanmeldformulieren. Hierop kunt u zich opgeven voor een bepaalde taak.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Tigchelaar

tel: 030-6922213

of e.tigchelaar@ebgzeist.nlGemeentegroep

Het blijkt ieder jaar weer dat er gemeenteleden zijn die er behoefte aan hebben hun geloof te verdiepen door aan de hand van bepaalde thema's met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. De doelstelling van de groep kan omschreven worden als een oefening in gemeente zijn. De afgelopen jaren kwamen onder meer aan de orde: de spiritualiteit van het kerklied, de kloosterregel van Benedictus en gemeente als gemeenschap. Het afgelopen seizoen (2016/2017) hebben we ons verdiept in het gedachtegoed van Dietrich Bonhoeffer. We komen één keer in de maand bij elkaar, steeds van 19.45 – 21.45 uur in de oudstenraadkamer (Zusterplein 20). We zijn geen besloten club: nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. » contact


Jeugd

Jeugdwerker

De jeugdwerker coördineert de activiteiten voor de gemeenteleden van 12 jaar t/m 25 jaar, zoals het ondersteunen van de tienergroep en de jeugdraad, het leiding geven aan de verdiepingsgroep, jeugddiensten, de tienerkerk, jeugdpastoraat, contacten met andere jeugdwerkers en internationale contacten. De jeugdwerker is aangesteld door en in loondienst van de Broedergemeente Zeist voor 15 uur per week. » contact


Jeugdraad

De jeugdraad organiseert met regelmaat activiteiten voor de jongeren van de Broedergemeente Zeist (en andere geïnteresseerden) zoals een barbecue,  jeugdweekend, filmavond, kerstgala en een discussieavond. De leden van de jeugdraad zijn: br. Mees Peucker, br. Stefan Dingemans, br. Vester Schippers, br. Rutger Slijper en zr. Naomi Gill contact


Jeugdhonk

Elke vrijdagavond is er iets in het jeugdhonk te beleven. De ene week is dit een thema-avond met aansluitend jeugdhonkavond. De themaavond begint om 19.30, de open jeugdhonkavond vanaf 21.30. Deze avonden zijn voor iedereen vanaf 16 jaar. De andere week is er filmavond (behalve in de zomermaanden). Filmavonden starten om 20.00 uur en zijn voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Het jeugdhonk is op zaterdagen te huur voor gemeenteleden tegen een kleine vergoeding. De ingang van het jeugdhonk op het Zusterplein is te vinden tussen de nummers 20 en 22. » contact


Senioren

Het belangrijkste doel van de seniorengroep is een contact-
mogelijkheid te hebben voor gemeenteleden van ± 60 jaar en ouder. De inhoud van de middagen kan heel verschillend zijn: informatief, gezellig met elkaar praten en een spelletje doen,
samen ergens heen gaan, e.d. De groep bestaat uit ongeveer 25 gemeenteleden en komt eens in de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag om 14:30 uur in het Koetshuys. » contact


Kerkkoor

Het kerkkoor zingt Gods lof op allerlei manieren: in preekdiensten, liturgieën, zangdiensten, begrafenisdiensten en incidentele uitvoeringen. Er wordt elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur gerepeteerd. Geregeld overleg met predikanten en de liturgische commissie zorgt voor een goede afstemming van de muzikale medewerking aan de diensten. De liederen die gezongen worden zijn koralen en koorwerken uit de EBG traditie en daarbuiten. » contact


Blazerskoor

De taak van het (koper)blazerskoor bestaat voornamelijk uit het spelen van kerkmuziek, waarmee met regelmaat aan bijzondere kerkdiensten een feestelijk tintje wordt gegeven. Daarnaast is er de traditie van het “uitblazen” na overlijden van een gemeentelid en het met koraalmuziek begeleiden van de begrafenisstoet naar onze begraafplaats. Verder wordt er ook gespeeld bij andere gelegen-
heden, zoals het Zendingsfeest en de Adventsfamilieavond. Er wordt wekelijks op de donderdagavond gerepeteerd. De dirigent is br. H. van der Velden. Wilt u meer weten over de blazers, neem dan eens een kijkje op www.blazerskoor-ebgzeist.nl  » contact


’t Praethuys

’t Praethuys is een gezellig samenzijn voor gemeenteleden onder het genot van een drankje en een hapje. Elke vrijdagmiddag, vanaf 17.00 uur is ’t Praethuys in het Koetshuys, Zusterplein 2. » contact


EBG Atelier

EBG Atelier is een groep die bestaat uit zusters die 1x per week een avond samenkomen om creatief bezig te zijn. De creatieve bijdragen worden verkocht op de jaarlijkse adventsbazaar. EBG Atelier heeft de organisatie van de zendingsbazaar (tijdens het zendingsfeest), boekenmarkten en de adventsbazaar in handen. » contact


Surinaams Contact

Het comit Surinaamse contactavonden wil de contacten verbeteren tussen gemeenteleden in het algemeen en gemeenteleden van Surinaamse afkomst in het bijzonder. Het comit draagt zorg voor de jaarlijkse krisnetiviering (vlak voor kerst) en regelt de maaltijd van de 13-augustusviering. » contact


Werkgroep Wereldwijd

De werkgroep wereldwijd houdt zich bezig met twee aspecten van het kerk-in-de-wereld-zijn. Enerzijds de bevordering van eerlijke handel en anderzijds de behartiging van de belangen van vluchtelingen/asielzoekers, met name in Zeist. Sinds januari 2014 draagt de  EBG Zeist de titel van ‘Fair Trade Kerk’. Dit betekent o.a. dat er iedere maand verkoop van eerlijke producten is na de dienst en dat we eerlijke koffie en  thee schenken. Een gemeentelid uit de werkgroep zit namens de Broedergemeente Zeist in de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk, een onderdeel van de Raad van Kerken in Zeist. De tien leden van Werkgroep Wereldwijd hebben onderling informeel contact. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats. » contact